23/07/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2019 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2019
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

διευκρίνηση σχετικά με την παράγραφο 2.4.4

espd

ΣΥΜΒΑΣΗ