25-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2019 - Διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

25-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2019
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).