15-09-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2020 Διαδικασία σύναψης σύμβασης για την ανακατασκευή των δαπέδων των υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου αθλητικού κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2020
Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανακατασκευή των δαπέδων των υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου αθλητικού κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ.

ΣΥΜΒΑΣΗ