ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2021 Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.