ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 27.04.2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ