09/02/2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/02/2017

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε απόφαση για την απομάκρυνση του πληθυσμού από την περιοχή που εντοπίστηκε η βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Κορδελιό.

Ο χάρτης που εκδόθηκε, με τις περιοχές που πρέπει να εκκενωθούν, περιλαμβάνει και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ο. Ευόσμου.

Για το λόγο αυτό, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ο. Ευόσμου θα παραμείνουν κλειστές την Κυριακή 12/02/2017.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Δ. ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

 

Σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=15061

12/01/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Έπειτα από τις απαραίτητες ενέργειες (εξασφάλιση προσβασιμότητας και άρση της επικινδυνότητας λόγω παγετού) της υπηρεσίας οι παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις των ΕΑΚΘ θα είναι ανοιχτές για το κοινό από το μεσημέρι της Πέμπτης 12/01/2017:

-Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης

-Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

-Κλειστό Γυμναστήριο Σταυρούπολης

-Κλειστό Γυμναστήριο Αμπελοκήπων

-Κλειστό Γυμναστήριο Βότση

Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις όπως αναφέρονται παρακάτω, θα παραμείνουν κλειστές ως και την Παρασκευή 13/01/2017, λόγω των καιρικών συνθηκών για την άρση της επικινδυνότητας πρόσβασης στους χώρους:

-Αθλητικές εγκαταστάσεις Μίκρας

-Κλειστό Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο Νεάπολης

-Κλειστό Γυμναστήριο ΕΚΟ Ευόσμου

 

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Δ. ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

 

10/01/2017 ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Τρίτη 10/01/2017

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Δ. ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

05/10/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (Ι.Δ.Ο.Χ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), ύστερα από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./116/14170/28-07-2016 απόφαση του υπουργού και Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες, ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, σύμφωνα με το Π.Δ.23/2000 (ΦΕΚ 18ΑΤ.α΄/07-02-2000).

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Η ανακοίνωση και το Παράρτημα ΣΟΧ, θα αναρτηθεί ολόκληρη στην είσοδο των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Νεαπόλεως – Συκεών.

Προτάσσονται κατά σειρά:

Α) Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας.

Β) Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν τα επικουρικά προσόντα της ειδικότητας.

Η σειρά κατάταξης γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων (κωδικός εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4): α) στην έδρα των Ε.Α.Κ.Θ. (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης), Γρηγορίου Λαμπράκη 2, από 8.30 – 1.30 μ.μ β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Εντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ΄ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Εντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην έδρα των Ε.Α.Κ.Θ. (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης), Γρηγορίου Λαμπράκη 2, από την επομένη εργάσιμη ημέρα της παρούσας δημοσίευσης στις εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) η μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του Ν.1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Την αίτηση την υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Τ.Κ. 54636, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψιν κ Ορφανού Σταμάτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2310242648). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομιστούν ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση απορρίπτεται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ