02/11/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2017 για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2017

Πλαίσιο κειμένου: Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης : ένα (1) έτοςΠλαίσιο κειμένου: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
125.000,00 € 
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).