ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. 2/2022   Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1 /2022 Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου στο Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο για διαμόρφωση και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1 /2022

Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου στο Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο για διαμόρφωση και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2021 Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2021
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2021

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

close