01/12/2017 Προμήθεια τεσσάρων (4) απινιδωτών και τεσσάρων (4) κουτιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.

Προμήθεια τεσσάρων (4) απινιδωτών και τεσσάρων (4) κουτιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.

01/12/2017 Ακύρωση της διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

01/12/2017 Ακύρωση της διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της με αριθμ. 8/2017 διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

Δείτε εδώ την απόφαση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ.

10/11/2017 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

10/11/2017 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

02/11/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2017 για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2017

Πλαίσιο κειμένου: Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης : ένα (1) έτοςΠλαίσιο κειμένου: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
125.000,00 € 
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.). 

02/11/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

close