ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2021

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2021 Συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2021
Συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση των δύο κυλικείων του αθλητικού κέντρου Νεάπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. – 6/2020 –

Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση
των δύο κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης
(Δ/νση: Πρώην Στρ. Στρεμπενιώτη, TK 56728 Νεάπολη Θεσσαλονίκης)

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων

(Παπάγου 40, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης)

close