15-09-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2020 Διαδικασία σύναψης σύμβασης για την ανακατασκευή των δαπέδων των υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου αθλητικού κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2020
Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανακατασκευή των δαπέδων των υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου αθλητικού κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ.

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. – 03/2020 – Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης (Α.Α.Μ.Θ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2020 Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης (Α.Α.Μ.Θ.)

06/03/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΕΑΚΘ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2020
για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των
κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

11/02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

Σύμβαση

Παράταση Σύμβασης

 

25-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2019 - Διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

25-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2019
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

close