11/02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

Σύμβαση

Παράταση Σύμβασης

 

25-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2019 - Διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

25-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2019
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων των
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Κυλικείο του Εθνικού Κολυμβητηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Κυλικείο του Εθνικού Κολυμβητηρίου

23/07/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2019 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2019
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

διευκρίνηση σχετικά με την παράγραφο 2.4.4

espd

ΣΥΜΒΑΣΗ

22/04/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δημόσιου διαγωνισμού, για την εκμίσθωση των κυλικείων του αθλητικού κέντρου Μίκρας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δημόσιου διαγωνισμού, για την εκμίσθωση των κυλικείων του αθλητικού κέντρου Μίκρας 

ΣΥΜΒΑΣΗ

close