ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023  Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης