ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2023

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).