ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Ε.Α.Κ.Θ. ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Ε.Α.Κ.Θ. ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/128853/5008/2307 εγκύκλιο που αναφέρει: «… ότι σε κάθε περίπτωση οι κατά τόπους διοικήσεις ή φορείς διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων δύνανται να αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία αυτών…».
2. Την Κ.Υ.Α. , Φ.Ε.Κ. Β΄782/10-03-2020.
3. Τα υπ΄αριθ. 11ης/11-3-2020, θέμα 1ο και 12ης/12-03-2020, θέμα 3ο, αποσπάσματα πράξεων που αφορούν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
4. Την από 13/3/2020 ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Με την 14η/ 03-04-2020, θέμα 2ο, απόφασή της, την αναστολή της καταβολής των μισθωμάτων από 13/03/2020 και μέχρι νεωτέρας απόφασης, από όλους τους χώρους των Ε.Α.Κ.Θ. που μισθώνονται από τρίτους βάση των σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών και παραμένουν κλειστοί.

 

Η Επιτροπή Διοίκησης
των Ε.Α.Κ.Θ