11/02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

Σύμβαση