ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη λειτουργία του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Δ. απέστειλε σήμερα έγγραφα προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και το Αστυνομικό Ανάληψης, ως κατεπείγοντα και περιμένει τις σχετικές απαντήσεις.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Θέμα : Άδεια κολυμβητικών δεξαμενών Ποσειδώνιου και Εθνικού Κολυμβητηρίου

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Με το ως άνω σχετικό έγγραφό του ο Δήμος Θεσσαλονίκης μας γνώρισε ότι για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών απαιτείται άδεια λειτουργίας, λόγω λήξης των σχετικών αδειών την 13-04-2014, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών είναι παράνομη.

(Επανα) Προσκομίζουμε (προς το Δήμο Θεσσαλονίκης) με την παρούσα τη με αρ. πρωτ. 15594/27-02-2014 νόμιμη Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟY καθώς και τη με αρ. πρωτ. 34305/07-05-2014 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Θεσσαλονίκης, με τις οποίες εγκρίθηκε η προσωρινή λειτουργία των κολυμβητηρίων έως 30-06-2014, προκειμένου έως την ημερομηνία αυτή η αθλητική εγκατάσταση να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυρασφάλειας και άδεια κολυμβητικής δεξαμενής.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι :

1. Έχουν εκδοθεί τα με αριθ. πρωτ. 5816/Φ.700.5, ΧΠΕ 2218/10-04-2014 για το Εθνικό Κολυμβητήριο & 3541/φ.700.5/ΧΠ.Ε.684/04-03-2014 για το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, πιστοποιητικά πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (συνημμένα).

2. Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν υποβάλει τις με αρ. πρωτ. Φ7/398/04-03-2014 (αρ. πρωτ. Δήμου Θεσ/κης 4225/05-03-2014, δηλαδή προ της λήξης των σχετικών αδειών των κολυμβητικών δεξαμενών) και Φ7/890 & 891/08-05-2014 αιτήσεις αδειοδότησης λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

3. Τηρούνται, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 36960/25-11-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό με τη Ναυαγοσωστική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, τη με αρ. πρωτ. 17685/2014 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το ΑΠΘ για το μικροβιολογικό έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών και τη με αρ. πρωτ. Φ3/461/07-03-2014 σύμβαση με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης των δύο κολυμβητηρίων.

4. Η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων από 14-05-2014, άμα τη λήψει του με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 εγγράφου του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση, η ζημία των αθλητών και εν γένει αθλουμένων και χρηστών των εγκαταστάσεων εκ της μη λειτουργίας είναι τεράστια, έχει ματαιωθεί το πρόγραμμα σχεδόν καθολικά του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή καθώς αυτό εκτελείται κατ’ εξοχήν με τη χρήση των εν λόγω δύο Κολυμβητηρίων, στις μεγαλύτερες κατηγορίες αποκλειστικά, ενώ ακυρώνεται και η διεξαγωγή και κάθε από μηνών πολλών προγραμματισμένης εκδήλωσης – αγώνες, με πανελλήνια, ευρωπαϊκή και διεθνή ακόμη συμμετοχή, με δυσφήμηση της πόλης μας.

5. Υφίσταται Κανονισμός Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.), που αφορά και στα κολυμβητήρια (ΥΑ 17266, ΦΕΚ 847/11-07-2000), ο οποίος τηρείται από τα Ε.Α.Κ.Θ.

6. Κατεπείγει η επαναλειτουργία των κολυμβητηρίων σήμερα.

Παρακαλούμε με έγγραφό σας αυθημερόν να μας ενημερώσετε αν αμφισβητούνται και για ποιο λόγο οι προσωρινές άδειες λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που επιτρέπουν τη νόμιμη λειτουργία των Κολυμβητηρίων έως 30-06-2014, επιπλέον δε αν η επαναλειτουργία των κολυμβητηρίων είναι νόμιμη ή μη. Στην περίπτωση που, κατά την άποψή σας, είναι μη νόμιμη παρά τις παραπάνω αδειοδοτήσεις – παρότι χορηγούν προθεσμία για την λήψη άδειας των δεξαμενών – για ποιο λόγο δεν είναι νόμιμη.

Για λόγους κατεπείγοντος το παρόν με τα συνημμένα αποστέλλεται με fax και θα κατατεθεί αυθημερόν και στις υπηρεσίες σας.

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy