ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), ύστερα από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./116/14170/28-07-2016 απόφαση του υπουργού και Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες, ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, σύμφωνα με το Π.Δ.23/2000 (ΦΕΚ 18ΑΤ.α΄/07-02-2000).

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Η ανακοίνωση και το Παράρτημα ΣΟΧ, θα αναρτηθεί ολόκληρη στην είσοδο των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Νεαπόλεως – Συκεών.

Προτάσσονται κατά σειρά:

Α) Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας.

Β) Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν τα επικουρικά προσόντα της ειδικότητας.

Η σειρά κατάταξης γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων (κωδικός εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4): α) στην έδρα των Ε.Α.Κ.Θ. (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης), Γρηγορίου Λαμπράκη 2, από 8.30 – 1.30 μ.μ β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Εντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ΄ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Εντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην έδρα των Ε.Α.Κ.Θ. (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης), Γρηγορίου Λαμπράκη 2, από την επομένη εργάσιμη ημέρα της παρούσας δημοσίευσης στις εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) η μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του Ν.1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Την αίτηση την υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Τ.Κ. 54636, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψιν κ Ορφανού Σταμάτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2310242648). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομιστούν ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση απορρίπτεται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy