05/10/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (Ι.Δ.Ο.Χ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), ύστερα από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./116/14170/28-07-2016 απόφαση του υπουργού και Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες, ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, σύμφωνα με το Π.Δ.23/2000 (ΦΕΚ 18ΑΤ.α΄/07-02-2000).

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Η ανακοίνωση και το Παράρτημα ΣΟΧ, θα αναρτηθεί ολόκληρη στην είσοδο των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Νεαπόλεως – Συκεών.

Προτάσσονται κατά σειρά:

Α) Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας.

Β) Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν τα επικουρικά προσόντα της ειδικότητας.

Η σειρά κατάταξης γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων (κωδικός εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4): α) στην έδρα των Ε.Α.Κ.Θ. (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης), Γρηγορίου Λαμπράκη 2, από 8.30 – 1.30 μ.μ β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Εντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ΄ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Εντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην έδρα των Ε.Α.Κ.Θ. (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης), Γρηγορίου Λαμπράκη 2, από την επομένη εργάσιμη ημέρα της παρούσας δημοσίευσης στις εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) η μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του Ν.1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Την αίτηση την υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Τ.Κ. 54636, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψιν κ Ορφανού Σταμάτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2310242648). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομιστούν ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση απορρίπτεται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

25/07/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη , το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων Παίδων Κορασίδων, που οργάνωσαν, κατόπιν σχετικής απόφασης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) , οι Κολυμβητικές Ομάδες Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε και της Π.Ε.Κ.Κ.Δ.Μ.. Στο πρωτάθλημα, που διεξήχθη 21-24 Ιουλίου 2016 στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, πήραν μέρος περίπου 1000 (χίλιοι) κολυμβητές-τριες από εκατόν δέκα έξι ομάδες της Ελλάδας και καταγράφηκαν Πανελλήνια ρεκόρ και αξιοσημείωτες ατομικές επιδόσεις.

Σε ανακοίνωση της η Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων αφού υπογραμμίζει το άρτιο της όλης διοργάνωσης, το υψηλό επίπεδο επιδόσεων των αγώνων , εκφράζει την ευαρέσκειά της για την υποστήριξη του Πρωταθλήματος από τον Δήμο Θεσσαλονίκης , την συνδρομή όλων των φορέων της πόλης που συνέβαλαν στην εξαιρετική φιλοξενία των αθλητών και των συνοδών τους, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο ΕΕΘ & ΟΛΘ για την στήριξη , αλλά και του ΟΑΣΘ για την δωρεάν μετακίνηση με αποκλειστική λεωφορειακή γραμμή ειδικά για το Πρωτάθλημα, όπως επίσης την άψογη υποστήριξη των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης .

«Αναλάβαμε, οι κολυμβητικές Ομάδες τις Θεσσαλονίκης με συνεργασία της Κ.Ο.Ε & Π.Ε.Κ.Κ.ΔΜ , την διοργάνωση με την βεβαιότητα , ότι θα διεξάγουμε αγώνες υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τα υψηλά κριτήρια που θέτει η Κ.Ο.Ε. Απευθυνθήκαμε στους φορείς της Πόλης (Δήμος, ΕΕΘ , ΟΛΘ, ΔΕΘ, ΟΑΣΘ, ΕΑΚ) , οι οποίοι και εξέφρασαν έμπρακτα την υποστήριξη τους. Προσπαθήσαμε για την όποια διευκόλυνση των φιλοξενούμενων κολυμβητών-τριων και συνοδών τους , βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου ενώ εξασφαλίσαμε την live τηλεοπτική αναμετάδοση μέσω διαδικτυακού καναλιού για την παρακολούθηση αγώνων , με εξαιρετικό ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα . Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους παραπάνω φορείς της Πόλης , αλλά και τους χορηγούς των αγώνων για την αμέριστη συμπαράσταση τους όπως επίσης όλους τους συλλόγους παράγοντες προπονητές κολυμβητές-τριες φίλαθλο κοινό, υπάλληλους ΕΑΚ & Δήμου Θεσσαλονίκης για την άψογη συνεργασία τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

08/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (08-07-2016): ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 20/07/2016 ΕΩΣ 20/09/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 07/07/2016

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 20/07/2016 ΕΩΣ 20/09/2016.

Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου που αφορά την δωρεάν παραχώρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. κατά τις ώρες κοινού κατά τη θερινή περίοδο που υπολείπεται.

Τις ευρύτερες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο κόσμος.

Την διευκόλυνση του κοινού κατά τους θερινούς μήνες.

Την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την δωρεάν χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. και στα τρία κολυμβητήρια- Εθνικό, Ποσειδώνιο και Νεάπολης- για το διάστημα από 20/07/2016 έως 20/09/2016 για το κοινό. Οι λουόμενοι είναι ωστόσο υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας των κολυμβητηρίων καθώς και όλες τις σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται (ιατρικές εξετάσεις, κ.ά.) για την ασφαλή είσοδό τους στον χώρο των κολυμβητηρίων.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες που τα κολυμβητήρια των Ε.Α.Κ.Θ. – Εθνικό, Ποσειδώνιο και Νεάπολης- θα παραμείνουν κλειστά λόγω εργασιών συντήρησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν εγκαίρως στα κατά τόπους κολυμβητήρια.

Θεσσαλονίκη 07/07/2016

Διαβάστε την ανακοίνωση

05/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (05-07-2016)

Για την έγκαιρη και δίκαιη κατανομή της χρήσης των αθλητικών μας εγκαταστάσεων (Μίκρα, Ποσειδώνιο, Εθνικό, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Εύοσμο, Αμπελόκηποι, Αλεξάνδρειο και Βότση), κατά την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017, ενημερώνονται όλα τα αθλητικά σωματεία (ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά), ενώσεις, ομοσπονδίες ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος φορέας, που επιθυμούν να κάνουν χρήση τους, να υποβάλουν εγγράφως “Αίτηση” προς την Επιτροπή Διοίκησης μέχρι την 20η Ιουλίου 2016.

Στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση:

1. Επωνυμία φορέα,

2. Έδρα,

3. Απόσπασμα πρακτικού για τη σύνθεση του Δ.Σ.,

4. Αριθμό Μητρώου Καταστατικού στο Πρωτοδικείο,

5. Α.Φ.Μ.,

6. Αριθμό αθλητικής αναγνώρισης από Γ.Γ.Α.,

7. Αριθμό μελών,

8. Αριθμό αθλουμένων,

9. Αριθμό νεαρών αθλουμένων (έως 15 ετών),

10. Προηγούμενος χρόνος χρήσης των εγκαταστάσεων &

11. Τελευταία αγωνιστική περίοδος χρήσης των εγκαταστάσεων.

17/06/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η Διοίκηση των Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της ιεράρχησε τα προβλήματα και προσπάθησε να προγραμματίσει την λύση τους .

Ένα από αυτά ήταν και το Αθλητικό Κέντρο της Άρσης Βαρών που κατασκευάστηκε για την άθληση των βαρέων αθλημάτων .

Μια καταπληκτική αθλητική εγκατάσταση που παραλήφθηκε από την Γ..Γ. Α. τον Φεβρουάριο του 2012 και κόστισε 2,5 εκατομμύρια Ευρώ στο πέρασμα του χρόνου η εγκατάλειψη , οι φθορές και οι κλοπές καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη επιδιόρθωσης και χρήσης του.

Ξεκίνησε επικοινωνία με Ομοσπονδίες που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την χρήση τους και καλέστηκαν από το Δ.Σ. σε συνάντηση στο Αλεξάνδρειο Μέγαρο .

Στην συγκέντρωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πάλης Τραμπάκουλος Δημήτριος και ο Γ.Γραμ. Κ. Αθανασίου Ξενοφών , ο Ολυμπιονίκης Παύλος Σαλτσίδης ,ο Αμοιρίδης Κων/νος , ο Γ. Γραμ. Της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Καρλός Κων/νος , ο Πρόεδρος της Τ.ΕΜ.Θ. Καζακλής Κων/νος , ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ITF Αναστάσιος Βαλασιάδης με τον Ταμία Ζωγράφο Μιχάλη και Ε.Γραμμ. Φιτζιο Παναγιώτης.

Μετά από εποικοδομητική συζήτηση συμφώνησαν όλοι να διερευνηθεί η συνεργασία και η χρήση του Αθλητικού Κέντρου από όλες τις Ομοσπονδίες και ορίστηκε επιτροπή που θα ασχοληθεί με τις διαδικασίες χρήσης.

Μετά από συνάντηση αυτής της επιτροπής αποφασίστηκε σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία των Ε.Α.Κ Θεσσαλονίκης να κοστολογηθεί η αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου που θα συμμετέχουν αναλογικά όλες οι Ομοσπονδίες , σε συνεργασία να βρεθεί ο τρόπος χρήσης του και να επικυρωθεί από τις αντίστοιχα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών. Παράλληλα η Διοίκηση των Ε.Α.Κ. θα είναι δίπλα τους για να βοηθήσει σε ότι χρειαστεί και ευχαριστεί τις Ομοσπονδίες για την θετική προσπάθεια στην αξιοποίηση του χώρου .

Το Δ.Σ. των Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης πιστεύει ότι ένα αθλητικό κόσμημα της Θεσσαλονίκης θα δοθεί σύντομα για χρήση στους αθλητές των βαρέων αθλημάτων που θα προπονούνται σε άρτιες συνθήκες ώστε στο άμεσο μέλλον να χειροκροτήσουμε νίκες με τις Εθνικές ομάδες.

close